A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 1 miesiąca

Wymagane dokumenty


Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.

Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.

Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.

W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu

Opłaty

1.Od przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł.2.Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.,
Art.63, ust.5)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7