A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Pomiechówek
Zarejestruj
 Drukuj

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.

Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Czas realizacji

do 30 dni

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

- Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,

- Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:

- zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,

- szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,

- szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy

Opłaty

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości: 43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.,
Art.18, ust.1 Art.18, ust.2)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)
© 2023 Gmina Pomiechówek
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7